Đóng gói bằng băng giấy Uchida tạo nên linh hồn của sản phẩm